Գնումների համակարգող՝ գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված գնման ընթացակարգերի կազմակերպում և անցկացում

            գնումների պլանների կազմում

 

            հրավերների պատրաստում

 

            մրցույթի հրապարակում

 

            արձանագրությունների կազմում

 

            մասնակիցների հայտերի՝ հրավերի պահանջներին

            համապատասխանության  ստուգում

 

            պայմանագրերի կազմում և կնքման գործընթացի

            կազմակերպում

 

            հաշվետվությունների ներկայացում