Գնումների բողոքարկման նիստերին և դատարաններում մասնակցություն, կազմակերպության շահերի ներկայացում