Գնահատող հանձնաժողովի նիստերին մասնակցություն և կազմակերպության շահերի ներկայացում /Երևան քաղաքից դուրս՝ պայմանագրային/