ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ

Նոր մրցույթների հրավերների ստացում /պետական և մասնավոր/ էլեկտրոնային ծանուցմամբ
Կարդալ ավելին
Մրցույթների փաթեթների պատրաստում
Կարդալ ավելին
Գնահատող հանձնաժողովի նիստերին մասնակցություն և կազմակերպության շահերի ներկայացում /Երևան քաղաքից դուրս՝ պայմանագրային/
Կարդալ ավելին
Գնումների բողոքարկման նիստերին և դատարաններում մասնակցություն, կազմակերպության շահերի ներկայացում
Կարդալ ավելին
Պայմանագրերի կնքման գործընթացի վերահսկողություն և փաստաթղթերի պատրաստում
Կարդալ ավելին
Բողոքարկման փաստաթղթերի պատրաստում
Կարդալ ավելին